Αυτό το ξέρατε;

Τι κάνεις Γιάννη?
Κουκιά σπέρνω !!!
Post Reply
User avatar
filos
Posts: 71
Joined: Fri Apr 28, 2017 12:02 pm

Αυτό το ξέρατε;

Post by filos »

ΑΤΙΠΤΣΥΕΟ!!

ΣΥΦΜΦΝΥΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΡΕΝΡΥΝΑ ΣΤΟ ΠΙΣΗΝΑΠΙΜΕΤΟ ΤΟΥ ΚΜΤΡΠΙΑΙΖ,
ΔΕΝ ΠΕΑΙΖΙ ΡΛΟΟ ΜΕ ΤΙ ΣΡΙΕΑ ΕΑΙΝΙ ΤΟΘΟΕΠΕΜΕΝΤΑ ΤΑ ΓΤΑΜΑΑΜΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΛΞΕΗ,
ΑΕΚΡΙ ΤΟ ΠΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΕΛΕΙΤΥΟ ΓΑΜΜΡΑ ΝΑ ΕΑΙΝΙ ΣΤΗ ΣΤΩΣΗ ΘΣΕΗ.
ΤΑ ΥΛΟΠΙΠΟΑ ΜΡΟΠΥΟΝ ΝΑ ΕΑΙΝΙ ΣΕ ΤΧΙΥΕΑΣ ΘΙΕΕΣΣ
ΚΑΙ ΜΡΟΠΕΤΙΕ ΝΑ ΔΑΒΙΑΕΣΤΑΕ ΤΙΣ ΛΙΕΞΕΣ ΧΡΩΙΣ ΠΛΒΗΜΟΡΑ.
ΑΤΥΟ ΓΝΙΤΑΕΙ ΓΙΤΑΙ Ο ΑΠΡΩΝΘΟΝΙΣ ΕΚΕΓΛΦΟΑΣ ΔΕ ΔΑΑΒΖΙΕΙ ΓΑΜΡΜΑ ΓΑΜΡΜΑ ΚΘΑΕ ΛΞΕΗ
ΑΛΛΑ ΤΗ ΛΞΕΗ ΣΑΝ ΣΟΛΥΝΟ. ΑΤΙΠΤΣΥΕΟ, Ε;
Γιάννης "Φίλος" Image
Να μην ξεχάσω ... να συνεχίζω να Ζω ... !!
Post Reply